1 2 3 4 5 6 7 8
Đóng điện mạch 2 đường dây 220 kV Tuy Hòa - Nha Trang

Công ty Truyền tải điện 3 (PTC 3) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành mạch 2 đường dây 220 kV Tuy Hòa - Nha Trang.

Tổ chức tuyên dương, khen thưởng con CBCNV đạt thành tích học tập nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2018
Ngày 01/6/2018 tại trụ sở chính Công ty CP TVXD Điện 4, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty đã phối hợp tổ chức “Lễ tuyên dương, khen thưởng con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập”
CBTT: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo tài chính Quý I/2018
CBTT: Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ SXKD với các chỉ tiêu đều tăng so với năm 2016. Doanh thu đạt 219,4 tỷ đồng tăng 20,2%;