1 2 3 4 5 6 7 8
CBTT: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo tài chính Quý I/2018
CBTT: Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ SXKD với các chỉ tiêu đều tăng so với năm 2016. Doanh thu đạt 219,4 tỷ đồng tăng 20,2%;

CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Thay đổi lần thứ 13, ngày 23/3/2018)
CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Thay đổi lần thứ 12, ngày 23/3/2018)