1 2 3 4 5 6 7 8
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4
Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Báo cáo tài chính Quý III/2017.
Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 là đơn vị tiên phong trong tư vấn, đầu tư các dự án điện mặt trời tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên
Hiện nay Công ty đã hoàn thành báo cáo bổ sung quy hoạch trên 30 dự án nhà máy điện mặt trời với công suất lắp từ 20 đến 200 MWp vào quy hoạch phát triển điện lực các Tỉnh và quy hoạch phát triển điện lực Quốc Gia.
CBTT: Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền.
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
CBTT: Nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2016 (Đợt 2)