Scope of Activitives

Thermal Power

# Project Capacity Remark
1. Thermal power
1 Nhà máy nhiệt điện Công Thanh - Vân Phong 3 1.200 MW
2 Xây dựng Bãi thải xỉ - Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 1.000 MW
3 Nhà máy nhiệt điện Công Thanh 660 MW
4 Tư vấn Quản lý hợp đồng EPC Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng 600 MW
5 CSHT Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 1, 2 22,97 ha

Power Engineering Consulting Joint Stock Company 4

Address: 11 Hoang Hoa Tham St.,  Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Tel: +84 - 258 - 3563999 Fax: +84 - 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Northern Affiliate

Address: Lot 3, TT4, Lan 183, Hoang Van Thai St., Khuong Trung Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City, Vietnam.
Tel: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email: pecc4cnphiabac@gmail.com

Southern Affiliate

Address: 28B Dang Tat St, Tan Dinh Ward, District 1 - Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: +84 - 28 - 35 268 347      Fax: +84 - 28 - 35 267 790

Email: tv4vpphianam@vnn.vn

Thermal Power Engineering Centre

Address: Lot 3, TT4, Lan 183, Hoang Van Thai St., Khuong Trung Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City, Vietnam.
Tel: +84 - 24 - 22183 870 Fax: +84 - 24 - 62855759
Email:

All 291232